Nieuwe wet psychosociale risico's

(07/07/14) - Vanaf 1 september 2014 wordt een nieuwe wetgeving (aanpassing van de anti-pestwet uit 1992) rond pesten op het werk van kracht. Daarin ligt meer nadruk op de preventie van alle psychosociale risico's, waar geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag integraal deel van uitmaken.

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit :

 • de wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • de wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft.
 • het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Het is belangrijk te vermelden dat deze nieuwe reglementering maar in werking treedt op 1 september 2014 (behoudens artikel 80, dat pas in werking treedt op 1 januari 2015). Dit impliceert dat de huidige wetgeving nog van toepassing blijft tot die datum.

Belangrijkste wijzigingen

Psychosociale risico’s worden beschouwd als een ander risico en worden ook gekoppeld aan een risicoanalyse zoals de andere risico’s in de onderneming;

 • De rol van de verschillende actoren bij de preventie van psychosociale risico’s werd verduidelijkt : werkgever, werknemer, CPBW, vertrouwenspersoon, preventieadviseur;
 • Statuut vertrouwenspersoon : invoeren van onverenigbaarheden, volgen van opleiding en de preventieadviseur van de interne dienst PBW oefent automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uit;
 • Bevoegdheden CPBW : het CPBW kan een risicoanalyse vragen van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld;
 • De individuele werknemer heeft toegang tot interne procedures rond psychosociale risico’s op het werk. Men spreekt van een verzoek tot informele of formele psychologische interventie en niet meer van een met reden omklede klacht;

Wijzigingen aan de procedure

 • mogelijkheid voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te weigeren (wanneer ze geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden);
 • verplichting van de preventieadviseur psychosociale aspecten om, alvorens zijn advies mee te delen, bewarende maatregelen voor te stellen wanneer de ernst van de feiten dit vereist;
 • verplichting van de preventieadviseur psychosociale aspecten om beroep te doen op de Inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) wanneer de werkgever niet de nodige maatregelen heeft getroffen;
 • verruiming definitie van pesterijen zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk als onschuldig kunnen worden beschouwd, maar die bij herhaling een onrechtmatig gedrag vormen;
 • verkorting van de termijn waarbij de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn advies moet meedelen aan de werkgever;
 • verplichting van de werkgever om de partijen te informeren over de gevolgen van het verzoek;
 • Inspectie TWW en arbeidsauditoraat hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de verklaringen afgelegd tijdens de interne procedure;
 • uitbreiding van de bescherming naar elk type maatregel die wordt getroffen als represaille voor het formele verzoek van de werknemer;
 • beperking van de bescherming van de werknemers die een externe klacht hebben ingediend; bescherming kan slechts ingeroepen worden nadat werd geprobeerd de formele procedure bij de interne preventieadviseur psychosociale aspecten toe te passen;
 • mogelijkheid voor het slachtoffer van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag om voor de arbeidsrechtbank een forfaitaire schadevergoeding tot herstel van de morele en materiële schade te vorderen.

Meer info op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : http://www.werk.belgie.be

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten